,

Weekend of African drum and dance in Riga

09.06.17 @ 18.00

ŠIS NOTIKUMS IR BEIDZIES, LAI UZZINĀTU PAR TURPMĀKIEM NOTIKUMIEM, SEKOJIET MŪSU LAPAI Afropulss / THIS EVENT IS OVER, TO KNOW ABOUT FURTHER EVENTS, FOLLOW OUR PAGE Afropulss

See ENGLISH version below

2017.gada jūnijā tiks piedāvāta Latvijā vēl iepriekš nebijuša formāta āfrikāņu ritmu un deju meistarklases! Mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar autentiskiem Gvinejas bungu ritmiem un dejām. Visā pasaulē populārās džembe bungas Āfrikā parasti nespēlē vienas, bet ansamblī ar dunduniem – cilindriskām bungām ar biezāku ādu, kuras spēlē kopā ar metāla zvaniņu. Augšgvinejas ciemata tradicionālais ansamblis sastāv no trim dundun un divām līdz trīs džembe bungām. Katrs instruments spēlē savu individuālu (dažkārt – relatīvi vienkāršu) partiju, kuras kopā rada bagātu poliritmisku zīmējumu. Bungas arī parasti nespēlē tāpat vien, bet kādam kopienas notikumam, kurā vienlaikus tiek arī dejots un dziedāts.

Bungu meistarklasē katrs dalībnieks apgūs pilnu attiecīgā meistarklasē pasniegto ritmu – visu dundun un džembe bungu partijas, ar pareizo izjūtu, un mijiedarbību ar dejotāju. Lai dotu katram iespēju pietiekamu laiku izspēlēt katra dunduna un džembe partiju, dalībnieku skaits tiks ierobežots.

Dejas nodarbībās dalībnieki iemācīsies trīs Augšgvinejas tradicionālo deju soļus – kopīgās dejas pamatsoli un individuālo “echauffement” kustību. Dejas nodarbībai nav nepieciešamas priekšzināšanas, un dalībnieku skaits netiks ierobežots.

Ritmi
Meistarklasē piedāvātie ritmi ir biežāk spēlētie kāzu mūzikālajam pavadījumam Augš-Gvinejā un Konakrī.
Soliba (pazīstams arī ar nosaukumu Balakulandyan) ir ritms (4/4) takstmērā, kurš vēsturiski saistīts ar iniciācijas festivāliem, taču mūsdienās tiek spēlēts arī citos gadījumos.
Dyidanba (dažkārt rakstīts arī kā Gidamba) ir ritms trioļu (12/8) takstmērā, kas jau sākotnēji ir bijis ritms sieviešu dejai kāzu svinību laikā.
Abu ritmu pamatpartijas ir samērā vienkāršas, taču svarīgi ir tās nospēlēt ar pareizo izjūtu vajadzīgajā ātrumā visam ansamblim kopā, lai rastos enerģiskais un tīrais skanējums, ko novērtē dejotāji. Atkarībā no kopējā grupas progresa, pieredzējušākie spēlētāji apgūs papildus muzikālo materiālu dažās no pozīcijām (vadošais džembe un dununba).

Pasniedzējs
Daniels Preislers ir pieredzējis mūziķis un pasniedzējs, kurš jau kopš 1997.gada regulāri ceļo uz uz Augšgvinejas (Gvinejas Republikas Ziemeļaustrumu daļa) ciematiem Kouroussa pilsētas tuvumā, kuros mūzikas un dejas tradīcija vēl aizvien ir ikdienā dzīva. Preislers regulāri pasniedz meistarklases Vācijā, Šveicē un Francijā, pārsvarā grupām ar vidēju un augstu pieredzi āfrikāņu perkusijās, kuri novērtē viņa zināšanas par dzīvo mūzikas tradīciju lauku ciematos, spēju mācīt instrumentu savstarpējo saspēli, dejas un mūzikas mijiedarbību.

Pirms deju meistarklases svētdien 11.jūnijā 15:00 D.Preislers novadīs lekciju, kurā pastāstīs par sevi un par Augšgvinejas kultūru, jo īpaši – džembe mūziku. Pēc tam sekos jautājumu-atbilžu sesija. Lekcija būs brīvi pieejama jebkuram interesentam. Lekcija un meistarklases notiks angļu valodā.

Pieteikšanās, cenas un citas praktiskas detaļas
Katra no bungu meistarklasēm ietvers 6stundu apmācību, sadalītu pa divām dienām
Bungu meistarklase “Soliba”: 9.Jūn 18:00-20:00, 10.Jūn 11:00-15:00, kopā 60 EUR, max 14 dalībnieki,
Bungu meistarklase “Dyidanba”: 10.Jūn 17:00-20:00, 11.Jūn 11:00-14:00, kopā 60 EUR, max 8 dalībnieki,
Deju meistarklase: Soliba, Dyidanba un Soli, 11.Jūn 18:00-21:00, kopā 25 EUR, max 30 dalībnieki,
Lekcija un jautājumu-atbilžu sesija: 11.Jūn 15:00-17:00, bez maksas, iesakām to apmeklēt visiem dalībniekiem, jo sevišķi tiem, kas nāks tikai uz dejas meistarklasi!

Dalībnieks ir rezervējis vietu meistarklasē, aizpildot pieteikuma anketu, un samaksājot rezervācijas maksu vismaz 50% apmērā no dalības maksas. Veicot pilnu dalības apmaksu līdz 31.Martam – 10 EUR atlaide bungu meistarklasēm, 5 EUR deju meistarklasēm. Piesakoties uz abām bungu meistarklasēm papildus 10 EUR atlaide.

“Soliba” bungu meistarklase ir piemērota visu līmeņu mūziķiem, taču, tā kā tajā netiks pasniegta instrumenta pamattehnika, dalībniekiem jāspēj izspēlēt pareizus pamattoņus uz džembe. Interesenti bez pieredzes afrikāņu perkusiju spēlē pieteikuma anketā var norādīt vēlmi apgūt afrikāņu bungu pamattehniku: šajā gadījumā tiks piedāvāti iespējamie nodarbību vai privātstundu laiki. Dalībai “Dyidanba” meistarklasē būs piemērotāka tiem, kas vairākus gadu regulāri spēlējuši afrikāņu bungas un ir pazīstami ar trioļu (12/8) ritmiem.

Bungu meistarklasēs tiks nodrošinātas dundun bungas, kā arī ierobežots skaits džembe. Dalībnieki, kam ir tāda iespēja, tiek aicināti ņemt līdzi savus instrumentus!

Meistarklasēm ir rezervēta lieliska norises vieta Rīgas centrā ar unikālu māksliniecisku gaisotni – Kaņepes kultūras cents!

Tiekamies meistarklasēs un padodam šo ziņu tālāk visiem draugiem, kam varētu interesēt afrikas bungas un dejas!
——————————–
ENGLISH version:

In June 2017 a workshop of authentic African rhythms and dances will be offered in Latvia! The worldwide popular djembe drum in Africa is usually not played alone, but in ensemble with dunun – cylindrical drums, played together with metallic bell. Traditional ensemble of Upper-Guinea consists of three dunun and two to three djembe drums. Each instrument plays individual (sometimes – relatively simple) part, which together weave rich polyrhythmic pattern. Usually the drums are not played on their own, but to accompany a community event where also dancing and singing is done.

The aim of drum workshops is to give each participant full understanding of the rhythm taught – all dunun and djembe parts, with proper feeling and interaction with the dancer. To give each participant enough time to play each part, number of participants will be limited.

In the dance workshop the participants will learn collective basic steps and individual “echauffement” step of three traditional pieces from Upper-Guinea. Dance workshop does not require previous experience, and number of participants will not be limited.

Rhythms
Pieces taught in the workshops are the most common for wedding music in Upper-Guinea and Conakry.
Soliba (also known as Balakulandyan) is a binary (4/4) rhythm that has historically been played on initiation festivals, but is now played on other occasions as well.
Dyidanba (sometimes spelled as Gidamba) is a ternary (12/8) rhythm that originally was, and still is, a rhythm for women’s dance in wedding festivals.
Basic parts of both rhythms are relatively simple, however it is important that the whole ensemble play them together with proper feeling in proper speed, to produce the pure and energetic sound that the dancers will appreciate. Depending on overall group progress, the more experienced players will have opportunity to learn more musical material on the workshop pieces in certain positions (especially djembe and dundunba).

Teacher
Daniel Preissler is an experienced musician and tutor, who already since 1997 has regularly travelled to villages of Upper-Guinea (north-eastern part of Republic of Guinea) near the town of Kouroussa. Preissler regularly teaches workshops in Germany, Switzerland and France, mostly to intermediate and advanced groups of African percussion enthusiasts, who appreciate his knowledge of the live tradition of rural villages, ability to teach interplay between instruments in ensemble, and drum interaction with dance.

Before the dance workshop on Sunday June 11 at 15:00, D.Preissler will give a presentation where he will tell about himself and culture of Upper-Guinea and its djembe music. After the presentation a question-answer session will follow. The presentation will be free for anyone.

Applications, prices and other practicalities
Each of the two drum workshops will entail 6 hours of tuition, split into two days:
Drum workshop “Soliba”: June 9 18:00-20:00, June 10 11:00-15:00, for 60EUR, max 14 participants,
Drum workshop “Dyidanba”: June 10 17:00-20:00, June 11 11:00-14:00, for 60EUR, max 8 participants,
Dance workshop: Soliba, Dyidanba, Soli: June 11, 18:00-21:00, for 25 EUR, max 30 participants,
Presentation and question & answer session: June 11, 15:00-17:00, free of charge – recommended to all participants, especially those coming only to dance workshop!

A participant will have reserved place in the workshop after filling out the application form and paying a reservation fee in the amount of 50% from the workshop price. Fully paid applications by 31.March get a discount of 10EUR, applications to both drum workshops also get a 10 EUR discount.

“Soliba” drum workshop is suitable for musicians of all levels, however, basic instrument technique will not be taught, thus participants need to be able to produce correct tones on the djembe. Complete beginners or musicians experienced with other instruments can indicate in the application form their interest in learning basic technique of African drumming before the workshops, and such opportunity will be provided. Participation in the “Dyidanba” workshop demands several years of regular playing, and familiarity with ternary (12/8) rhythm.

In the drum workshops dundun drums will be provided, as well as limited amount of djembe drums. Participants who are able to bring their own instruments are encouraged to do so.

A wonderful place in the Riga city centre with unique and artistic atmosphere has been reserved for the workshops – Kanepes culture centre!

See you at the workshops, and please share with all friends who might be interested in African drums or dance!Event Details