,

Solidaritātes dejas // Mana dzīve un Mana izvēle

08.03.18 @ 21.00

Solidaritātes dejas
DJ Anete Ķestere

Mums ir tiesības uz vienlīdzīgām iespējām dzīvē, ne tikai likuma priekšā, bet arī ikdienā un realitātē savu vienlīdzību īstenot – veikt savām vēlmēm un spējām atbilstošu darbu, iegūt cerēto izglītību, saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi un lūgt palīdzību tad, kad nevaram sevi aizsargāt.
Var šķist savādi, bet arī Latvijā ir cilvēki, kuru vienlīdzība ir tikai teorētiska, tāpēc starp dažādajām diskusijām par un ap 8. Martu, šogad tiekam aicināti solidarizēties un mēģināt ieraudzīt kā klājas sievietēm Latvijas laukos.
Lauku sievietēm, lai uzturētu vispirms jau savu ģimeni un kopienu, tad arī sevi, ir smagi jāstrādā, bet darbu Latvijas laukos atrast nav viegli. Meklējot veidus kā izdzīvot, sievietes kļūst par lauku uzņēmējām, jo galvenokārt viņām ir jāsagādā līdzekļi bērnu audzināšanai un izglītošanai.
Laukos sievietes organizē kultūras aktivitātes un radoši aizpilda savā vidē nereti eksistējošo iespēju vakuumu, līdz ar to visbiežāk rīkojoties tā, kā “nav pieņemts” un kā “nedara citi”. Mazpilsētu un lauku vide aizvien ir ļoti vērtējoša un nosodoša citādajam, neakceptējamam, kultivējot stereotipu pilnas ‘tradīcijas’. Šī vide bieži nepieļauj sievietēm realizēt savas izvēles un vienlīdzības iespējas, tā arī neļauj sievietēm vērsties pēc palīdzības krīzēs un runāt atklāti par savām vajadzībām un pieredzi.
Bet viņas ir neatlaidīgas, drosmīgas, radošas un stipras. Viņas atrod veidu, kā cīnīties par savu dzīvi un vienlīdzību. Savstarpējs atbalsts un zināšanu apmaiņa palīdz atmest bailes būt pašai un dzīvot ar gandarījumu.

Dejas atbalsta Centrs MARTA un ir daļa no 8. marta programmas Kaņepes Kultūras centrā:
18.00-19.00 Ingas Gailes un Lindas Curihas sarunas
19.00-21.00 Sieviešu Stendaps
19.30-21.00 filma “Ceļa gals” un tikšanās ar galveno varoni Dainu
21.00 Solidaritātes dejas ar DJ Anete Ķestere

Ieeja: bez maksas
———————————————————–
Solidarity dance
MY LIFE – MY CHOICE / DJ Anete Ķestere

We have the right to equal opportunities in life not only before the law but also in exercising our equality in daily life and reality – to do work that suits our wishes and abilities, to acquire the coveted education, to receive quality health care and to ask for help when we are unable to protect ourselves.
It may sound strange but there are people in Latvia whose equality is only theoretical; therefore among various discussions about and around the 8th of March, this year we invite to show solidarity with women in Latvia’s countryside and try to see how they are doing.
Rural women to support, first of all, their families and communities, and then – also themselves, must work hard but it is not easy to find a job in Latvia’s countryside. Looking for ways to survive women become rural entrepreneurs, because they are, predominantly, the ones who must provide means for raising and educating children.
In the countryside, women organise culture activities and fill the vacuum of opportunities, not infrequently found in their environment, in creative ways, often acting in ways that are “not customary” and acting like “other people don’t”. Environment in towns and countryside is very judgemental, disapproving of the different, unacceptable, cultivating stereotype-saturated “traditions”. Quite often this environment prohibits women from implementing their choices and using the opportunities for equality, it also prohibits women from turning for help in times of crises and speaking openly about their needs and experience.
And, yet, they are persistent, courageous, creative, and strong. They find ways to fight for their life and equality. Mutual support and sharing of experience helps to dispel the fear of being herself and to live in a way that brings satisfaction.

Supported by Centre MARTA and is part of a programme in KKC on 8th of March:
18:00-19:00 dialog between Inga Gaile un Linda Curiha
19:00-21:00 Womens standup
19:30-21:00 movie Road’s End
21:00 solidarity dances with DJ Anete Ķestere

Entrance: for freeEvent Details