,

Lightning Talk // Spēļu Fest

19.02.21 @ 18.00

“Lightning Talk” būs īsformāta diskusija, kurā dažādu spēļu jomas dalībnieki dalīsies pieredzē ar auditoriju. Koncepts: dalībnieki ierobežotā laikā (10 – 12 min) prezentē. Pēc tam klausītājiem ir dotas aptuveni 3 minūtes, lai uzdotu jautājumus, pirms runāt sāk nākamais diskusijas dalībnieks.

Dalībnieki:

🎲 Coldwild Games izstrādā mazizmēra indī spēles. Viņi uzskata, ka spēļu attīstīšana un pati spēlēšana ir veids, kā cilvēkiem sazināties ar pasauli, apmainīties ar domām un jūtām savā starpā. Viena no viņu specialitātēm ir eksperimentēšana ar spēļu žanriem. Vladimirs Slavs ir Coldwild Games dibinātājs un programmētājs. Viņš stāsta: “Es strādāju savā sapņu darbā!”

🎲 Trashmob ir kustība, kas cīnās pret atkritumu nokļūšanu dabā, vienlaikus veicinot aktīvismu un ilgtspēju. Īsāk sakot, runa ir par pievienoto vērtību ikdienas aktivitātēm, apvienojot skriešanu vai jebkuru citu atpūtas veidu brīvā dabā ar atkritumu savākšanu. Tālis Banga ir Trashmob kustības dibinātājs, vides aktīvists un dažādu garo distanču izturības sacensību dalībnieks.

🎲 The Gaming Group. Eksperts – Kristians Mogensens ir Dānijas jauniešu digitālās aprūpes centra speciālists un konsultants, kurš ir atbildīgs par spēlēm, digitālajām kopienām un destruktīvu tiešsaistes uzvedību. Viņš ir atpazīstams orators ar reputāciju paaudžu plaisu pārvarēšanā starp Azeroth, sociālo mediju un attēlu dēļu pasaulēm un tiem, kas (vēl!) nav daļa ne no TikTok, ne 4chan, ne Counter-Strike. Viņš ir ieguvis maģistra grādu filozofijā un psiholoģijā Orhūsas universitātē, bet pielieto tikpat daudz video spēļu loģikas kā Kirkegors vai Freids; sajaukums, kas pēdējās desmitgades laikā ir pārbaudīts Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un daudzu Dānijas skolu un izglītības iestāžu priekšā. Kristians ir caurcaurēm “geek”, un viņš ar nepacietību gaida, kad jūs uzaicinās savā pasaulē.

🎲 Andrea Braša ir The Lovable Hat Cult izpilddirektore, spēļu autore un izstrādātāja. Viņa strādājusi ar spēlēm, kā arī ar reklāmu 20 gadus, un viņai ir 7 gadu pieredze spēļu pasākumu plānošanā. Andrea ir Game Girl Workshop, kā arī Lyst Summit dibinātāja. Game Girl Workshop mērķis ir iedvesmot meitenes izklaidēties ar tehnoloģijām un veidot datorspēles, pamatojoties uz viņu pašu stāstiem, un Lyst ir festivāls par romantiku, mīlestību un seksualitāti spēlēs.

🎲 “Brain Games” ir 100% Latvijas uzņēmums, kurš galda spēles redz kā iemeslu sanākt kopā un pavadīt jēgpilnu laiku. “Brain Games” apvieno Latvijas lielākos spēļu entuziastus un spēļu izstrādātājus, koncentrējoties uz galda spēļu izgudrošanu, izstrādi, izveidošanu un galu galā arī nonākšanu līdz spēlētājiem.

📌Diskusija notiks angļu valodā un Zoom platformā.

Šis pasākums ir daļa no @Spēļu fest programmas.

________

Lightning Talk is a brief informative discussion, where participants of the most different fields of gaming and games will share their experience with the audience in a 10-12 min talk. Afterward, the audience has a very short time to ask back questions (around 3 min) before the next talker gets a word. After all these highlighting impressions are shared, there is a time planned for open talks and discussion between the participants and the audience.

Participants:

🎲 Coldwild Games develops small indie games, ready to concur also higher levels. Their vision is that both developing and playing games is a way to connect with the world, to exchange our thoughts and feelings with each other. One of their specialties is experimentation with game genres. While the gameplay is the most important achievement in their developments, they treat games as art aesthetically. Vladimir is the founder and programmer of Coldwild Games. He states “I’m working on my dream job!”.

🎲 Trashmob is a movement that fights against the release of waste into nature while encouraging activity and sustainability. Briefly speaking, it is about adding value to daily activities by combining running or any other form of outdoor recreation with picking up trash. Tālis Banga is the founder of the Trashmob movement, an environmental activist and a participant of various long-distance endurance competitions.

🎲 ‘The Gaming Group’. Expert – Christian Mogensen (DK): Christian Mogensen is a specialist consultant for the Danish Center for Digital Youth Care, with responsibility for gaming, digital communities and destructive online behaviour. He’s a renowned public speaker with a reputation for bridging the generational gap between the worlds of Azeroth, social media and imageboards, and those not (yet!) part of neither TikTok, 4chan or Counter-Strike. He is a master of philosophy and psychology from Aarhus University, but employs just as much video game logic as Kierkegaard or Freud; a mixture that has been tested in front of the United Nations, European Parliament, The European Commission and many schools and educational facilities in Denmark end Europe, over the last decade. Christian is a geek through and through, and he looks forward to inviting you into his world.

🎲 Andrea Brasch is CEO at The Lovable Hat Cult and a game writer and director. She has been working with games as well as with advertising for 20 years and has 7 years of experience planning game events. Andrea is the founder of Game Girl Workshop as well as Lyst Summit. Game Girl Workshop aims to inspire girls to have fun with technology and build computer games based on their own stories, and Lyst is a festival about romance, love and sexuality in games.

🎲 “Brain Games” is a 100% Latvian company that sees board games as a reason to get together and spend time meaningfully. “Brain Games” unites a team and community that brings together Latvias biggest game enthusiasts and game developers with a focus on the invention, development, creation, and ultimately publishing of board games.

📌Discussion will be held in English and will happen in Zoom.

Ligtning Talk discussion is part of Spēļu fest festival.Event Details