,

Koncerts // Fittingoff piano solo

01.01.70 @ 21.00

[ad_1]

Armēņu izcelsmes pianists/ komponists/ improvizators, dzimis Padomju Savienībā, uzaudzis Krievijā. Ietekmējies no amerikāņu un britu alternatīvā rokmūzika un indie mūzikas.

Strādā gan ar labi pieregulētiem, gan salauzties instrumentiem. Papildus savai solo karjerai ir pianists Fapfapfapfap (postdžeza grupa Tbilisi, GE), FAB1 (improvizācijas duo Sanktpēterburgā) un R for Rehab (dzīvais brīvās improvizācijas klavieru+ elektronikas projekts). Piedalās improvizācijas scēnas attīstīšanā Krievijā, Baltkrievijā un Gruzijā. Pārstāv poproka un elektroniskās mūzikas ritmus klavierdarbos un improvizācijās.

"Viens komponists teica, ka atšķirībā no rakstniekiem, kuri jau pašā darba sākumā saskaras ar tukšu lappusi, komponisti tiek galā ar lapu, kas ir melna ar pierakstītām piezīmēm. Komponista pienākums ir notīrīt šo lapu un atstāt tikai savas jaunās mūzikas notis.
Mans mērķis ir atstāt notis, kas līdzsvarotu akadēmiskās un populārās mūzikas tradīcijas.
Divdesmitajā gadsimtā, sākot no 1. Pasaules kara, cilvēki bija vīlušies Progresa Idejā, tāpēc māksla pārvērtās neērtā, teroristiskā formā un tikai progresēja šajā virzienā pēc 2. Pasaules kara. Tajā pašā laikā populārā mūzika radās, lai mierinātu cilvēcisko būtni; tāpēc māksla sadalījās divos pretējos stāvokļos. Šajā ziņā mums ir akadēmiskā mūzika, kas joprojām ir interesanta intelektuāli un aizkustinoši, lai gan mēs nevaram atcerēties un dziedāt tās skaņdarbus (tas ir tik tālu no cilvēciskās saprašanas) un populāro mūziku, kas nepārtraukti atkārtojas un kuras skaņdarbi tiek datēti dažu nākamo nedēļu laikā. Es gribu, lai mani darbi būtu atpazīstami, es gribu, lai cilvēki dziedātu manas melodijas, vismaz, dažas no tām. Un tomēr es neatkāpjos no tā, ko pats sauktu par stulbu mūziku. Jo vienkārši tas nenozīmē muļķību."

Ieeja: 3 EUR
—————————————
Pianist/composer/improviser of Armenian descent, born in the Soviet Union, raised in Russia, influenced by American and British alternative rock and indie music.
Works with both well-tuned and broken instruments. Besides his solo career is a pianist to Fapfapfap (a post-jazz band in Tbilisi, GE), FAB1 (improvisational duo in Saint Petersburg), and R for Rehab (a live free improv piano+electronics project with a goal to revive old substandard pianos).
Takes part in developing improvisation scene in Russia, Belarus and Georgia with own goal to sneak between genres. Advocates pop/rock and electronic music patterns in piano works and improvisations.

“One composer said, that, unlike writers who, in the very beginning of their work, face a blank page, composers deal with a page black with notes ever written. A composer's duty is to clean that page and leave only notes of his new music.
My goal is to leave notes that would balance between academic and popular music traditions.
In the twentieth century, starting from WWI, the human kind got disappointed in the Idea of Progress, so the art turned to uncomfortable, terrorising shapes, and only progressed in that direction after WWII. At the same time, popular music arose to comfort the human being; so the art divided into two opposite states. In this regard, we have got academic music still interesting intellectually and touching, though we can't remember and sing its pieces (it is that far from a human comprehension) and popular music that continuously repeats itself, which pieces get dated within the next few weeks. I want my works to be recognisable, I want people to sing my melodies, at least, some of them. And yet, I stay away from what I myself would call stupid music. Because simple does not mean stupid.”

Entrance: 3 EUR

Starts at: 2018-11-22 21:00:00
Ends at: 2018-11-22 23:00:00Event Details