,

Izstāde // Vieta, kur viss ir labāk

30.06.17 @ 18.00

Izstāde “Vieta, kur viss ir labāk” mākslas un koncepcijas valodā apskata Latvijā populāro viedokli, ka kaimiņvalstī Igaunijā klājas daudz labāk nekā Latvijā. Gandrīz jebkurā pētījumā par vietējo situāciju ekonomikā, politikā, tautsaimniecībā, pilsoniskuma apziņā tiek salīdzinoši norādīts, ka Igaunijas Republikai ir labāki sasniegumi. Rezultātā Latvijas iedzīvotāju apziņā Igaunija un igauņi pēdējās desmitgades laikā no anekdotēs apsmietiem lēnīgiem kaimiņiem ir kļuvusi par teju vai laimes zemi ar pilsoņiem, kuri vienmēr veic pareizo izvēli. Protams, pat ņemot vērā reālos statistikas rādījums, tomēr tas ir lielā mērā LV masu mēdiju uzpūsts mīts, stereotips, ko ērti iesaistīt publikācijās.

Izstāde “Vieta, kur viss ir labāk” kritiski pārskata šo viedokli par Igauniju kā laimes zemi. Izstādes ietvaros piesaistītie mākslinieki un mākslas teorētiķi par tēmu veido jaunus darbus/tekstus/idejas, kuros apgāž vai tieši otrādi apstiprina apskatāmo pieņēmumu.

Kuratores Gundegas Evelones izvēlētie autori – mākslinieki un mākslas zinātnieki- Vika Eksta, Gundega Evelone, Andris Landaus, Andris Maračkovskis, Edgars Ošs, Šelda Puķīte un Indreks Grigors sadarbībā ar Reini Hofmani, Krišs Salmanis, Ieva Saulīte, Zīle Ziemele jau iepriekš savā radošajā darbībā pieskārušies sociāli jūtīgām tēmām un asprātīgi reaģējuši uz vietējā politiskajā scēnā notiekošo. Mākslinieki izmanto mītu par Igaunijas varenumu kā spoguli pašu Latvijas iedzīvotāju neirožu un kompleksu projekcijai.

Mākslas darbi veidoti dažādās tehnikās un aptver plašu mākslas kā sociāla vēstījuma formas metožu loku. Kurators nekādi nav ietekmējis autoru apskatīto ideju, materiāla un viedokļa izvēli, izstādes pamattēmas ietvaros ļaujot darboties pilnīgi brīvi, tādējādi pieļaujot orģinālus un neprognozējamas atbildes jautājumam “vai/kāpēc Igaunijā viss ir labāk?”

Iepriekš izstāde rādīta Valgas Muzejā Igaunijā – simboliski izcilā ģeogrāfisks punktā, kurā runāt par abu kaimiņvalstu attiecībām. Zīmīgi, ka “Vieta, kur viss ir labāk” guva lielu atsaucību tieši apvienotās pilsētas Valkas-Valgas igauņu iedzīvotāju vidū, kamēr latvieši bija, maigi izsakoties, “vēsi.”

Solidarizējoties ar mītu par ekonomiski supersattīstīto Igauniju- tātad attiecīgi ar mītu par Latviju, kur viss ir slikti, iecerēts, ka mākslinieki veido savus darbus no “budžeta klases” materiāliem. Tas nenoliedzami piešķir lielāku jaunrades izaicinājumu, kā arī atbrīvo no nepieciešamības meklēt izstādes finansējumu kādos valsts kultūras fondos. Proti, simboliski nepastāv risks jelkādā veidā kļūt politiski saistītiem, un saglabāt radošo brīvību līdz galam.

Kā izstādes satelītpasākums 14.07. 18:00 paredzēta lekcija par Latvijas-Igaunijas laikmetīgās mākslas satikšanās punktiem, kuru prezentēs igauņu kuratori Tanel Rander (“100 poplars”) un Indrek Grigor (“Es biju šeit”).

“Vietu, kur viss ir labāk” atbalsta “AH OH”, Kaņepes Kultūras centrs, Igaunijas Simtgades projekts “100 papeles”.

Izstādes kuratore: Gundega Evelone.

Curator of exhibition: Gundega Evelone

Participants of exhibition: Vika Eksta, Gundega Evelone, Andris Landaus, Andris Maračkovskis, Edgars Ošs, Indrek Grigor & Šelda Puķīte in colaboration with Reinis Hofmanis, Krišs Salmanis, Ieva Saulīte, Zīle Ziemele .

Exhibition „Place where everything is better” researches the popular opinion in Latvia – life in Estonia is better than in Latvia – through the language of conceptual and visual art. Almost all studies about local situation in economy, politics and the awareness of citizenship indicate that the Republic of Estonia has better achievements. As a result in past 10 years Estonia and Estonians, which in the past were seen by Latvians as slow and ridiculed neighbors, have become the Land of Happiness with citizens who are always making the right choices. Of course, even if you see the actual statistical indicators, in reality most of it is a myth and stereotypes that Latvian Media likes to involve in their publications.

The goal of the exhibition “Place where everything is better” is to review the opinion of Estonia being the Land of Happiness. The invited artists and art theorists are creating works / texts / ideas, which will reject or support the assumption. Chosen artists have already touched socially sensitive topics in their creative activity and they have smartly reacted to the events in local political scene.
Artists use the myth of Estonian majesty as mirror for projection of Latvia’s own neurosis and complexes. Artwoks are created in various techniques and cover wide circle of methods of art as social message. Curator knohow has affected to authors’ choice for ideas, materials and viewpoints to stay in exhibition topic. Artists and art historians could work absolutely free, thus it was chance to arise original and unpredictable answers for question “Is/why everything is better in Estonia”.

The first anchor point for this exhibition was Museum of Valga, Estonia – symbolicaly perfect place where speak about relationship between both neighbor countries. Remarkable that “Place, where everything is better” gained great response from estonian inhabitants of united town Valka/Valga meanwhile latvians were very distant.

Agreeing with the myth of economically super-developed Estonia, thus agreeing with the myth of Latvia as the place where everything is bad, it is planned that the artists would create their work from ‘budget-friendly’ materials. Undeniably it gives bigger creative challenge, as well as liberates from the necessity of searching funding from culture funds of the Latvian state. Accordingly, there is no risk of becoming politically involved and it keeps the creative spirit free until the end.

The exhibition is supported by “AH OH”, Kaņepes Culture Centre, the project “One Hundred Poplars.Event Details