,

Diskusija & izstāde // Riga – New urban qualities

13.05.17 @ 19.00

RIGA – NEW URBAN QUALITIES
Urban design strategies for Grizinkalns, Kengarags and Plavnieki
Diskusija un plakātu izstāde

Rīga ir galvenais darījumu, kultūras, sporta un finanšu centrs Baltijas valstīs, tomēr Rīga ir sarūkoša pilsēta: kopš 1991. gada, pilsēta ir zaudējusi aptuveni 200,000 iedzīvotājus. Sakarā ar plašu privatizāciju nekustamo īpašumu sektorā, vecās rūpnieciskās teritorijas tika pamestas un agrākie rūpnīcu strādnieku guļamrajoni atstāti novārtā. Mūsdienās pat centrālo Rīgas apkaimju pilsētvidē dominē degradētas teritorijas un pamestas ēkas.

Viens no galvenajiem pilsētas attīstības mērķiem ir vairot pilsētvides pievilcību un radīt jaunas, mūsdienīgas darba vietas, lai apturētu masveida izceļošanu un veicinātu izaugsmi. Pilsētplānošanas līmenī mēs domājam, ka Rīgas nākotnes potenciāls ir pilsētas urbānie resursi un urbānā telpa, kas sevī slēpj daudz un dažādas neizmantotas iespējas.

Urban Design Studio “RIGA – New Urban Qualities” izstrādāja ilgtspējīgas attīstības konceptus un stratēģijas izvēlētām Rīgas apkaimēm. Ņemot vērā aktuālās sociālās tendences, izceltie pilsētvides resursi var kļūt par nākotnes reģeneratīvo ciklu un urbānās telpas attīstības katalizatoriem, radot vidi ilgtspējīgai pilsētas attīstībai.

Semināru un izpētes laikā Rīgā, kopā ar vietējiem ekspertiem mēs pētījām pilsētvides īpatnības, koncentrējoties uz jau esošajiem pilsētas urbānajiem resursiem. Balstoties uz izvēlēto apkaimju nākotnes vīzijām mēs analizējām un pārbaudījām potenciālu arī jaunu urbāno resursu radīšanai. Visbeidzot, urbānās attīstības koncepti un stratēģijas tika pārbaudīti izmantojot dažādus pilsētas attīstības scenārijus.

RIGA – NEW URBAN QUALITIES
Urban design strategies for Grizinkalns, Kengarags and Plavnieki
Discussion and exhibition of posters

Riga is an important cultural and economic center for the Baltic area, nevertheless, Riga is a shrinking city: since 1991, the city has lost approximately 200,000 residents. Because of extensive privatisation in the real estate sector, old industrial areas and workers’ accommodations were abandoned and today, wastelands and derelict buildings dominate the cityscape even in central areas.
One general development aim is to increase the appeal of the city and to create new contemporary jobs in order to stop the exodus and to promote growth. On an urbanistic and planning level, we think the future of Riga lies in the city’s potential embodied by urban resources and urban spaces creating possibilities for tomorrow.
The Urban Design Studio “RIGA – New Urban Qualities” elaborated sustainable concepts and strategies for the future of Riga in selected urban areas. While taking into account ongoing social trends, indicated urban resources may become future catalysts for regenerative cycles and the development of urban spaces, creating possibilities for a sustainable city.
During our research and design workshop in Riga with local experts, we explored the urban space for its peculiarities and focused on existing urban resources. Based on visions for the future of certain areas, we analysed and tested potentials lying in the design of new urban resources. Finally, the urban design concepts and strategies were put to the test by means of different scenarios.
Prof Kretschmann / Asst Prof LeonhartsbergeEvent Details