March 6, 2018
Ingai Gailei ir 41 gads, viņa ir rakstniece. Viņa ir arī Sieviešu stendapa vadīt…

[ad_1]
Ingai Gailei ir 41 gads, viņa ir rakstniece. Viņa ir arī Sieviešu stendapa vadītāja. Jau pēc dažām dienām, 8. martā Kaņepes Kultūras centrā notiks Sieviešu stendaps // Dažādas sievietes – viens s(ūds)skaistums. Inga saka, ka viņai labāk patīk tēmas angliskā versija – “Different women, same shoes”, jo tā ir precīzāka.

Sieviešu stendapam šis būs jau ceturtais 8. marts.

– Kā tu pirmoreiz nokļuvi KKc?
– Tas bija 2015. gadā, visticamāk, februārī. Pirms tam Kaņepes Kultūras centrā es nebiju bijusi. Sandra Lapkovska piezvanīja un teica, ka “mums vajag parunāt par to 8. marta pasākumu”. “Un kur mēs tiksimies?” es vaicāju. “Nu, tepatās Kaņepē!” viņa atbildēja. Un tad es pirmo reizi spēru kāju šajā iestādē.

– Ko tev nozīmē KKc?
– Tā ir “vieta, kur notiek Sieviešu stendaps”. Tiesa, laika gaitā es esmu kļuvusi labvēlīgāka, mana sirds ir atvērusies šai mājai. Kopā ar domubiedriem mēs šeit esam organizējuši pasākumu “Dzejnieki liftā”, 9. martā te notiks arī manas grāmatas “30 questions that people don’t ask one another” prezentācija. Taču vēl joprojām galvenokārt Kaņepes Kultūras centrs man ir “vieta, kur notiek Sieviešu stendaps”.

– Ja tavs dzīvesstāsts būtu filma, kā tu to nosauktu?
– Ļoti garš būtu tas nosaukums, tur būtu daudz vārdu – “Satriecošās Ingas Gailes versmainie piedzīvojumi, pateicoties tam, cik viņa ir lieliska!”, ak Dievs, nu es nezinu. Tas ir tik ļoti dīvaini. Nu mēs taču neliekam nosaukumus savām dzīvēm. To dara citi vienmēr.

Man nesen bija intervija žurnālam “Ieva”. Un tās nosaukums ir “Ļoti sievišķīgā feministe”. Un es pat neiebildu. Nu ko tur kašķēties, es jau tā biju izkašķējusies, arī intervijas laikā. Un nevar jau arī uz žurnāla vāka tā izanalizēt – ko jūs īsti domājāt ar to “sievišķīga”? Kāda ir jūsu konceptuālā izpratne par sievišķīgumu? Vai jūs saprotat, ka, šo pārmērīgi lielo vispārinājumu uzliekot uz žurnāla vāka, jūs, visticamāk, sašauriniet citu cilvēku iespējas izjust savu sievišķību? Tas nav iespējams, mums kaut kā ir jāsarunājas! Ir jāliek tie nosaukumi. Bet tas ir tas, kas mani moka un tāpēc es “savai filmai” nevaru iedot nosaukumu.

– Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc tu piecelies no gultas un dodies kaut kur?
– Mani bērni.

– Ja tu nodzīvosi līdz 90 gadiem, kāda tu tad gribētu būt?
– Dzīva es gribētu būt! Priecīga. Gribētos jau arī vēlēties, lai nav Alcheimers, piemēram… Es gribētu būt dzīva, brīva – nu tāda, kāda es esmu tagad!

………………………………..

Inga Gaile is 41 and she is a writer. She is also at the forefront of Women’s standup nights. On the 8th of March, Kanepes Culture Centre will host the standup show “Different women, same shoes”. For women’s standup this will be the fourth year of March 8th.

– How did you first come to KKC?
– It was in 2015, most probably in February. Before that I had never been here. Sandra Lapkovska called me and said we need to talk about the 8th of March event. And where, I asked. Well, just here, in Kanepes, she said. And this is how I first ended up in this place.

– What is KKC to you?
– It is “the place, where Women’s standup nights take place”. With time though my heart has opened up to this place. We were organizing an event called “Poets in the elevator” here, on 9th of March I will present my book “30 questions that people don’t ask one another” here. Yet Kanepes culture centre for me is mainly still “the place, where Women’s standup nights take place”.

– If your life was a film, how would you call it?
– It would be a very long title, with many words – “The Heated Adventures of the Mind-blowing Inga Gaile, Thanks to Her Awesomeness”. God, I don’t know. It is very strange. We never put titles for our lives. That is always done by others.

I recently had an interview in magazine “Ieva”. And it’s title was “The Very Feminine Feminist”. And I did not really protest. I did not want to quarrel anymore, I had already quarreled enough during the interview. And how would you actually make the analysis on the magazine cover – what did you actually mean by “feminine”? What is your conceptual understanding of femininity? Do you understand that putting this generalization on the magazine cover you are limiting the opportunities of others to sense their own femininity? It is not possible, we need to talk somehow. Put those titles. But this is what is bothering me and hence I cannot give a title to “my film”.

– What are the main reasons for getting out of bed?
– My children.

– If you live until 90, how would you like to be then?
– I would like to be alive. Happy. I would wish to not have Alzheimer’s, for instance…I would like to be alive and free – as I am now.

Written by Sanita Rībena. Translated by Liene Jurgelane. #kkchumans


[ad_2]

KKC stāsti # ,