,

Festivāls Homo Novus / Iztēlojies 2020! Imagine 2020!

12.11.16 @ 15.00

[scroll down for English]

“Iztēlojies 2020. gadu!” ir lekciju, darbnīcu un sarunu platforma, ko Starptautiskais jaunā teātra festivāls “Homo Novus” rīko sadarbībā ar starptautiskām aktīvistu un mākslinieku organizācijām Cape Farewell un Agents of Alternatives.

Mēs esam nonākuši kritiskā punktā, kad kļūst aizvien grūtāk izlikties, ka dabas resursu izsīkšana, klimata pārmaiņas, nevienlīdzība, uzskatu radikalizēšanās un šo procesu sekas uz mums neattiecas. Jautājums jau sen vairs nav, vai pārmaiņas ir nepieciešamas un vai tās notiks? Jautājums ir, kā tās notiks? Mēs aicinām sarunāties nevis par to, kādā pasaulē dzīvojam šobrīd, bet gan par to, kādā pasaulē mēs gribētu dzīvot nākotnē un kā mēs varam to ietekmēt.

15.00-16.30
Filma „Tas maina visu”
Režisors Avi Lūiss, scenārija autore Naomi Kleina
Filmēta četrus gadus deviņās valstīs un piecos kontinentos, šī filma ir drosmīgs mēģinājums palūkoties uz klimata pārmaiņu radītājām problēmām no citas perspektīvas. Ja nu klimata krīzes radītā konfrontācija ir vienīgā iespēja veidot labāku pasauli?

Cape Farewell programma

15.00 – 17.00
Nesijas Rīdas atvērtā darbnīca „Mūsu pārtika, mūsu stāsti”
Kurā brīdī tik personīga un emocionāla pieredze kā ēšana kļūst par politisku izvēli? Darbnīca aicina analizēt mūsu attiecības ar pārtiku un cilvēkiem, kas to ražo, un diskutēt par indivīda lomu tādas pārtikas sistēmas veidošanā, kas veicina planētas ilgtspēju.

17.00-18.00
Lūsijas Vudas stāsts „Māksla kā impulss rīcībai. Cape Farewell pieredze”
Mūsu rīcībā esošās tehnoloģijas, resursi un zināšanas jau tagad ļauj kļūt par sabiedrību, kas vairs neražo oglekļa izmešus. Tas, kā mums trūkst, ir spēcīgi pilsoniskie impulsi un pārmaiņu apzināšanās. Vai māksla un radošas prakses var kļūt par šo impulsu aizmetņiem plašā sabiedrībā?

18.00-19.00
Toma Peina stāsts „COPelgangster21: pretošanās apspiešanas apstākļos”
Ārkārtas stāvoklis Francijā 2015. gada nogalē radikāli mainīja sociālo un kultūras ainavu, bet politiska rakstura pulcēšanās aizliegums – protesta un pretošanās formas. Kāda bija pilsoniskās sabiedrības reakcija un stratēģijas, šajos saspringtajos apstākļos protestējot pret politiķu neizlēmību un korporāciju lobiju ANO Klimata pārmaiņu konferencē COP21?

19.00-20.00
Džeinas Levi stāsts “Pārtikas utopija: audzēšana, gatavošana un ēšana labākai pasaulei”
Neatkarīgi no tā, par kādu nākotni sapņojam, mums vienmēr gribēsies ēst. Atzīmējot 500. gadadienu kopš Tomasa Mūra „Utopijas” publicēšanas un iedvesmojoties no 19. gs. sākuma utopista Čārlza Furjē “gastrosofijas”, projekts „Pārtikas utopija” pēta kolektīvas audzēšanas, gatavošanas un ēšanas prakses lielpilsētas centrā.

Agents of Alternatives programma

17:00-18.00
Katrīnas Mobusas stāsts “Agents of Alternatives – jaunas realitātes veidošana”
Agents of Alternatives ir starptautisks pētnieku, mākslinieku un aktīvistu kolektīvs, kas modelē alternatīvas pastāvošajai iekārtai. Viena no kolektīva dibinātajām Katrīna Mobusa stāstīs par kontekstu, kurā tas dibināts, un idejām, ar kādām tas strādā.

18:00-19.00
Alekosa Pantazisa lekcija “Krēslu rotaļas uzlaušana: The Commons*”
Kā teicis arhitekts Ričards Bakminsters Fullers: “Tu neko nevari mainīt, cīnoties ar pastāvošo realitāti. Lai kaut ko mainītu, veido jaunu realitāti, kas esošo padara nelietojamu”. Lietojot analoģiju ar populāro krēslu rotaļu, Alekoss Pantaziss runās par the commons kā vienu no šīm jaunajām realitātēm.
*The Commons – kaut kas, kas pieder visiem un nepieder nevienam (piemēram, gaiss).

19:00-20.00
Fraukes Hēlas lekcija “Kā ar prieku veicināt pārmaiņas nepareizā pasaulē?”
Lekcija par jauniem dzīvošanas un strādāšanas modeļiem, kuras centrā ir tēze, ka ikvienam, kurš apšauba esošās ekonomiskās, politiskās un sociālās struktūras, jāspēj piedāvāt alternatīva.

20.00-21.50
Pasaules kafejnīca “Iztēlojies jaunu nākotni”
Vadītāji: Katrīna Mobusa un Alekoss Pantaziss
Šīs “Pasaules kafejnīcas” tēma ir alternatīvi nākotnes scenāriji un tas ir sarunāšanās formāts, kas atraisa atklātu un personisku diskusiju un ļauj sadzirdēt individuālas idejas lielākā grupā, piepildot telpu ar kolektīvu domāšanu.

Info: http://www.homonovus.lv
Valoda: angļu
Ieeja brīva

Imagine 2020 is a platform of lectures, workshops and conversations about future scenarios developed together with international activist and artist organisations Cape Farewell and Agents of Alternatives.

We have arrived at a critical point, where it is becoming more and more difficult to pretend that depletion of natural resources, climate change, local and global inequalities, radicalisation of opinions and the consequences of all these processes have nothing to do with us. The question is no longer whether there has to be change and whether there will be change. The question is how it will happen. Instead of talking about the world we currently live in, this time we will attempt to talk about the world we want to live in the future and how we could get there.

15.00-16.30
This Changes Everything
Film by Avi Lewis & Naomi Klein
Filmed over 211 shoot days in nine countries and five continents over four years, This Changes Everything is an epic attempt to re-imagine the vast challenge of climate change. What if confronting the climate crisis is the best chance we’ll ever get to build a better world?

Cape Farewell programme

15.00-17.00
Nessie Reid. Panel discussion and workshop: Our food: our stories
When does the deeply personal and emotional experience of eating become a political choice? The workshop will explore our relationship with food and the people who produce it and debate what role the individual has in shaping a food system that is not only a healthy one, but also serves the longevity and well-being of our planet.

17.00-18.00
Lucy Wood. Talk: Arts for Agency + Climate Action
The technology, resources and knowledge to move towards a post-carbon society exist, but what we lack so crucially is the broad, civic momentum to respond to the urgency – and significant opportunities – of this transition. Can art and creative practices become the impulse for these civic momentums?

18.00-19.00
Dr. Tom Payne. Case study: COPelgangster21: performing resistance in climates of oppression
The national state of emergency in France in late 2015 radically altered the social and cultural landscape, and edicts forbidding political gatherings re-defined permissible forms of protest and resistance. How did the civic society react and what strategies apply to put pressure on the hesitant polititians and the lobby of corporations in this highly pressured context of UN Climate Change Conference COP21?

19.00-20.00
Jane Levi. Case study: Edible Utopia: growing, cooking and eating as expressions of a better world
No matter what our dreams for the future might be, there is no escaping the need to feed ourselves. Commemorating the 500th anniversary of the publication of Thomas More’s Utopia and inspired by the radical, holistic ‘gastrosophie’ of early nineteenth century utopian Charles Fourier, project Edible Utopia reflects on collaborative growing, cooking and eating practices in the heart of a city.

Agents of Alternatives programme

17.00-18.00
Katharina Moebus. Talk: Agents of Alternatives – Re-designing Our Realities
Agents of Alternatives is an international collective of researchers, artists and activists modelling alternatives to our existing realities. Katharina Moebus, one of the co-founders of this collective will explore the context and ideas that the collective works with.

18.00-19.00
Alekos Pantazis. Lecture: Hacking the “Musical Chairs” game: The Commons
As architect Richard Buckminster Fuller used to say: “You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete”. Using the analogy of the popular musical chairs game, Alekos Pantazis will explore the commons as one of these new models.

19.00-20.00
Frauke Hehl. Lecture: How to have fun being an ‘agent of alternatives’ within the ‘wrong’ world around
Lecture on new forms of working and living centered around the thesis that anybody who is questioning the current economical, political and social structures should be able to also offer an alternative.

20.00-21.50
Envisioning New Futures: World Café facilitated by Katharina Moebus & Alekos Pantazis
This World Café will focus on the topic of alternative future scenarios and guide its participants into a conversational process intended to facilitate open and intimate discussion, and link ideas within a larger group to access the collective intelligence or collective wisdom in the room.

Info: http://www.homonovus.lv
Language: English
Free entranceEvent Details